سهولت در مونتاژ و تفکیک اجزا
سرعت بالای اجرا
وزن اسکلت سازه حدود 30 الی 40 درصد کاهش می یابد
افزایش طبقات ساختمان فراهم می گردد
کاهش مصرف فولاد
قیمت سازه های lsf - سازه های lsf