کریژ بر روی ریل اصلی نرم حرکت کند و باعث طول عمر بیشتر قطعات مکانیکی دستگاه شده همچنین کیفیت چاپ هم بیشتر می شود
دستگاه چاپ بنر