1- افزایش مدول (مقاومت در برابر تغییر شکل)

2- کاهش تنش تسلیم

3- کاهش استحکام کششی

4- تسریع در کریستالیزاسیون و دمای ماکزیمم آن

5- کاهش میزان کریستالینیتی

6- افزایش مقاومت ضربه ( مقدار بهینه دارد)

7- کاهش قیمت

پلی پروپیلن از جمله پلیمر هایی است که می توان آن را در فرایند های مختلف مانند قالب گیری تزریقی ، اکستروژن ، فیلم دمشی ، تولید صفحه و لوله و تک رشته و قالب گیری دمشی استفاده کرد.