توليد سولفات آلومينيوم همانند توليد ديگر تركيبات سولفاته از اثر اسيد بر نمك فلز صورت مي گيرد. سولفات آلومينيم از افزوده يك نمك آلومينيوم مثل هيدروكسيد آلومينيوم با اسيد سولفوريك طبق فرمول زير توليد مي شود:
Al(OH)3 + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3+6H2O2كارخانه توليد سولفات آلومينيوم در تمام جهان از اين روش براي توليد آلوم استفاده مي كنند اما در موارد آزمايشگاهي و در اشل كوچك مي توان از طريق جوشاندن فلز خالص آلومينيوم در اسيد سولفوريك داغ براي اين منظور عمل كرد.

وازلين - سولفات آلومینیوم - كربنات كلسيم