سامی یوسف - اجرای زنده سنتی ترانه فارسی «جان جانان»